บุคลากรโรงเรียนบ้านวังกำแพง

นายสุขเกษม ทิพโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกำแพง

นางสาวเยาวลักษณ์ มีโพนทอง

ตำแหน่ง ครู คศ.1

โรงเรียนบ้านวังกำแพง

นายฉัตพล อัครปทุม

ตำแหน่ง ครู คศ.1

โรงเรียนบ้านวังกำแพง

นางสาวจิตราพร คำภูเขียว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านวังกำแพง

นางสาวจิราภรณ์ ไชยขุนทด

ตำแหน่ง ธุรการ

โรงเรียนบ้านวังกำแพง