ข้อมูลโรงเรียน

สัญลักษณ์

รัศมีเหนือดอกบัว

ปรัชญา / สุภาษิต

นต.ถิ ปญ.ญา สมาอาภา

หมายถึง : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญ :

สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน

แสด – ขาว

สีแสด หมายถึง ความขยัน หมั่นเพียร

สีขาว หมายถึง ความดี

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 2 ถนน - ตำบล ชีบน อำเภอ บ้านเขว้า

จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170 โทรศัพท์ 089-9475797

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1 ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายสุขเกษม ทิพโชติ

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน

2.2 ประวัติโดยย่อ

เป้าประสงค์ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังกำแพง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป้นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ สำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยี ครูได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านวังกำแพง มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ก้าวทันทคโนโลยี พัฒนาครูสู่มืออาชีพ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น ใ่สใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมจัดการศึกษา


ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังกำแพง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านวังกำแพง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยเริ่มก่อตั้ง ครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2488 แต่ต่อมาปลายปีได้เกิดโรคระบาดไข้ทรพิษ ประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมากและได้อพยพหนีไปที่อื่นเป็นเหตุให้ต้องเลิกล้มโรงเรียน ต่อมาประชากรได้กลับเข้ามาอาศัยหนาแน่นขึ้น ทางราชการจึงได้อนุญาตให้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นอีก เมื่อ พ.ศ. 2502 จนปัจจุบัน รวม 51 ปี

การคมนาคม โรงเรียนบ้านวังกำแพง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะทางห่างจากอำเภอบ้านเขว้า 35 กิโลเมตรห่างจากจังหวัดชัยภูมิ 48 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกสบาย มีถนนลาดยางตัดผ่านจนถึงอำเภอหนองบัวระเหว

สภาพชุมชน

ประชากรในหมู่บ้านมีประมาณ 145 ครัวเรือน ส่วนมากผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจน มีอาชีพ ทำการเกษตรและรับจ้างทั่วไป มีการใช้ภาษาท้องถิ่น ( ชาวบน ) ในการติดต่อสื่อสารประมาณ ร้อยละ 80 และผู้ปกครองมีพื้นฐานการศึกษาในระดับต่ำ

สภาพทั่วไปของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังกำแพง มีพื้นที่ทั้งหมด 18 ไร่ 83 ตารางวา ในโฉนดที่ดินเลขที่ 22121 และ 22123 มีลักษณะพื้นที่ลาดเอียง มีหินขรุขระอยู่ทั่วไป ต้องปรับปรุงอย่างมาก มีอาคารเรียน 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง, โรงอาหาร 1 หลัง, ส้วม 3 หลัง, บ้านพักครู 2 หลัง, ห้องสมุด 1 หลัง