กิจกรรม

โรงเรียนบ้านวังกำแพงเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มอบต.ชีบน "ชีบนเกมส์ 2562"

โรงเรียนบ้านวังกำแพงเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มอบต.ชีบน "ชีบนเกมส์ 2562" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจดี ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านวังกำแพง ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือสำรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความอดทน การสังเกตธรรมชาติรอบตัว ฝึกความสามัคคี ระเบียบวินัย การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่คณะ ฝึกการระมัดระวังตัวจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง ฝึกให้รู้จักการเตรียมตัวในการเดินทางให้ได้ใช้ชีวิตกลางแจ้ง และเผยแพร่กิจการลูกเสือ